Výzkum: většina „mileniánů“ vnímá katastrofickou válku jako reálnou

INFORMACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 20. 1. 2020

 

 

VĚTŠINA „MILENIÁNŮ“ VNÍMÁ KATASTROFICKOU VÁLKU JAKO REÁLNOU MOŽNOST A JE PŘESVĚDČENA, ŽE PRO VÁLČENÍ MAJÍ EXISTOVAT LIMITY

Mezinárodní výbor Červeného kříže zjišťoval názory 16.000 mileniánů ze 16 zemí na válku. „Mileniáni“ (tj. dospělí ve věku 20–35 r.) vnímají válečnou katastrofu během svého života jako reálnou možnost. Většina z nich se domnívá, že to, že v příštím desetiletí k jaderné válce dojde, je pravděpodobnější, než varianta opačná.

V loňském roce proběhl výzkum zadaný MVČK v 16 zemích (v polovině z nich byl mír, ve druhé válka), který měl zjistit názory mileniánů na válku, budoucnost způsobů válčení a na hodnoty, na nichž je založeno mezinárodní humanitární právo (MHP), jako např. mučení bojovníků nepřítele. Na otázky odpovídalo 16 tisíc mladých. Výsledky průzkumu ukazují, že mladí jsou z budoucnosti nervózní a že zvýšené celosvětové napětí tyto obavy prohloubí. 47 % respondentů pokládá za pravděpodobnější možnost, že zažijí třetí světovou válku, a ačkoli 84 % nepokládá použití jaderných zbraní nikdy za akceptovatelné, domnívá se 54 % mileniánů, že k jejich použití v příští dekádě spíše dojde než nikoli. Tyto představy mileniánů podle prezidenta MVČK P. Maurera mohou vyplývat ze zvýšené polarizace a odlidštěné rétoriky současnosti. „Pokud mají pravdu ohledně třetí světové války, utrpení zemí a regionů bude obrovské. Jde o připomínku toho, jak kritické je, aby se válečné právo, které chrání lidstvo, dodržovalo nyní i v budoucnosti,“ dodal. Je povzbuzující, že 74 % také věří, že válkám se lze vyhnout, a téměř stejný počet (75 %) si myslí, že musí být stanoveny limity pro způsob vedení válek.

Průzkum však odhaluje i znepokojivé trendy, které poukazují na nedostatečný respekt k základním lidským hodnotám zakotvených v mezinárodním právu: 37% si myslí, že mučení je za určitých okolností přijatelné – dokonce i poté, co jim byla vysvětlena úmluva OSN o zákazu mučení; 15% se domnívá, že velitelé by měli učinit vše pro vítězství, bez ohledu na způsobené civilní oběti.

Průzkum ukázal jasně jednu věc: prožitá válečná zkušenost způsobuje, že lidé válku nenávidí.

 

V Sýrii uvedlo 98 % dotázaných, že použití jaderných zbraní není nikdy přípustné; 96 % si totéž myslí o zbraních chemických a rovněž 96 % o biologických; podle 85 % má být zajatým bojovníkům umožněn kontakt s jejich blízkými. U těchto čtyř otázek to byla nejvyšší procenta ze všech zkoumaných zemí. Lidé ze zemí zasažených válkou jsou více přesvědčeni o tom, že v budoucnu bude válek méně či zcela vymizí, než lidé žijící v míru (46 % proti 30 %). 69 % ukrajinských respondentů věří, že na Ukrajině válka skončí do pěti let.

 

Jaderné zbraně: v této věci ukázal průzkum jistou ambivalentnost – 84 % všech respondentů pokládá jaderné zbraně za nikdy nepřijatelné (že by za jistých okolností byly přípustné si myslí 12 %), současně si 54 % myslí, že budou použity v příští dekádě. Většina (rovněž 54 %) je přesvědčena, že jaderné zbraně mají být zakázány. Nejvyšší míra přesvědčení o bezvýhradné nepřípustnosti užití jaderných zbraní byla zjištěna v Sýrii (98 %), následované Kolumbií (93 %), Ukrajinou (92 %) a Švýcarskem (92 %).

Na druhé straně spektra leží Nigérie (68 %) a USA (73 %). Celkově 4 z 5 respondentů pokládají existenci jaderných zbraní za hrozbu lidskosti, 64 % uvedlo, že státy držící jaderné zbraně by je měly zlikvidovat. Méně než polovina (49 %) pokládá jaderné zbraně za efektivní nástroj odstrašení.

 

Budoucnost válčení: ohledně budoucího konfliktu 36 % respondentů uvedlo, že autonomní drony a roboti (tj. takové, které nejsou řízeny lidmi) zvýší počet civilních obětí, zatímco 32 % se domnívá, že civilní ztráty naopak sníží, zbytek si myslí, že jejich použití civilní ztráty nezmění.

 

Zajímavé zjištění se týká i znalosti MHP – 54 % respondentů již o Ženevských úmluvách slyšelo (v Sýrii dokonce 81 %), zatímco 42 % nikoli. Na otázku, zda existence Ženevských úmluv snižuje utrpení během válek, odpovědělo kladně 54 %, naproti tomu 36 % respondentů si myslí, že tento vliv nemají.